Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu www.polon.pl („Portal”), w tym warunki przeglądania dostępnych w nim treści. Warunki przetwarzania danych osobowych oraz polityka cookies określone zostały w Polityce Prywatności i cookies.
 2. Portal jest prowadzony przez fundację „Instytut Jagielloński”, z siedzibą przy ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115, 00-514 Warszawa, NIP: 5262889276, REGON: 140147690, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234639, email kontaktowy: [email protected] („Administrator”)
 3. Aby korzystać z Portalu konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i cookies.
 4. Portal stanowi platformę wiedzy z zakresu gospodarki, energetyki, nowych technologii i bezpieczeństwa. Publikowane treści mają charakter publicystyczny i nie stanowią ani nie zastępują fachowego doradztwa czy usług konsultingowych. Dostarczane treści obejmują analizy, komentarze i wywiady, w formie, częstotliwości, długości i treści wynikającej z subiektywnego uznania autora danej treści. Staramy się, aby publikowane treści były najwyższej jakości, jednak jako Administrator nie zawsze mamy na to wpływ, w związku z czym treści dostarczane są na zasadzie „takie, jakie są”, tj. bez zobowiązania lub gwarancji (wprost lub dorozumianych) przydatności do określonego celu (w tym np. w działalności gospodarczej lub politycznej) czy zgodności z jakimikolwiek kryteriami jakości, wiedzy i zasad techniki.
 5. Dokładamy starań, aby Portal był nieprzerwanie dostępny i w pełni funkcjonalny. Względy bezpieczeństwa, względy techniczne i potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu w sposób przyjazny dla jego użytkowników mogą wymagać wprowadzenia okresowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, celem dokonania niezbędnych zmian technicznych i konserwacji. Będziemy starali się zawsze, gdy to możliwe, aby takie przerwy były ograniczone do pory nocnej, pomiędzy 1:00 a 5:30 rano, aby nie utrudnić korzystania z Portalu i po uprzednim uprzedzeniu naszych użytkowników.
 6. Jeżeli nie jesteś konsumentem (osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ani osobą, o której mowa w art. 3855 KC (osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wszelka odpowiedzialność Administratora związana z funkcjonowaniem Portalu, w tym odpowiedzialność za przerwy w funkcjonowaniu i zamieszczone w nim treści, odpowiedzialność za straty rzeczywiste i utracone korzyści, odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa, zostaje w całości wyłączona w najszerszym zakresie dopuszczalnym prawem.
 7. Masz prawo do korzystania z Portalu zgodnie z jego celem, w dobrej wierze, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami uczciwości oraz poszanowania dóbr osobistych innych osób.
 8. Treści publikowane w Portalu, w tym materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Administratora lub osób trzecich. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu ani informacji podanych na stronie Portalu nie powinno być interpretowane jako udzielenie (wprost lub w sposób dorozumiany) licencji na rozpowszechnianie publikowanych treści. Zabrania się publikowania, kopiowania i udostępniania treści zawartych w Portalu osobom trzecim nieposiadającym wykupionego abonamentu, a także jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, w tym w ramach innych serwisów internetowych i poza Internetem.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Portalu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
  • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  • prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge;
  • włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
  • w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0.
 2. Portal może nie wyświetlać się poprawnie na urządzeniach niespełniających powyższych wymogów, jak również na telewizorach, telefonach Blackberry, telefonach z systemem Windows lub innych urządzeniach mobilnych.

§ 3 Dostęp do portalu

 1. Dostęp do Portalu jest darmowy. Aby go przeglądać należy wybrać właściwy przycisk na stronie Portalu oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, Polityką prywatności i cookies oraz udzielić zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia, poprzez zaznaczenie właściwego checkbox

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem następujących zasad:
  • zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, a w szczególności: zmian przepisów prawa i orzecznictwa, nałożenia przez właściwych regulatorów obowiązków na Administratora, zmian stawek istniejących podatków (w tym VAT) i wprowadzenie nowych podatków, zmian ze względów bezpieczeństwa i zmian redakcyjnych. Zmiany mogą dotyczyć również zmiany cen i warunków abonamentów;
  • o każdej zmianie użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie;
  • zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora
 2. Administrator może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania powyższych wymogów, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia dotrzymanie powyższych wymogów,
  • musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby chronić użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa,
  • zmiany nie wpływają negatywnie na interes lub prawa konsumenta (osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoby, o której mowa w art. 3855 KC (osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist